close
Rezultaty projektu „Employ Yourself”/”Employ Yourself” project results

Rezultaty projektu „Employ Yourself”/”Employ Yourself” project results

Kulturatka zakończyła realizację projektu „Employ Yourself” i dzieli się rezultatami. Projekt został zrealizowany w terminie 01.06.2016-31.01.2017 we współpracy z 9 organizacjami pozarządowymi z różnych krajów europejskich. Środki na realizację tej inicjatywy zostały pozyskane z Programu Erasmus+, Akcja 1. Punktem kluczowym projektu była organizacja 7-dniowych warsztatów dla 28 osób pracujących z młodzieżą lub/i na rzecz młodzieży w terminie  21-27.09.2016 r. w Krakowie.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji z zakresu wspierania młodych osób w obszarze radzenia sobie na rynku pracy u 28 osób pracujących z młodzieżą w organizacjach pozarządowych w tym młodzieży, w celu zapewnienia skuteczniejszej aktywizacji zawodowej oraz stworzenie przestrzeni do wymiany dobrych praktyk z obszaru poszukiwania pracy i rozwoju zawodowego os. młodych (głównie os. z grupy NEET, uchodźców, migrantów), wpływających na rozwój potencjału i podniesienie jakości systemów pracy 9 organizacji uczestniczących w projekcie. Warsztat był dedykowany 28 osobom działającym w organizacjach pozarządowych, pracującym na co dzień z i dla młodych osób, realizujące projekty  aktywizujące; społeczne i edukacyjne adresowane do młodzieży (szczególnie młodzieży  pozostających bez zatrudnienia) – liderzy społeczni, koordynatorzy wolontariuszy, managerowie projektów, doradcy zawodowi, facylitatorzy, trenerzy, oraz osoby, które są blisko problemów osób młodych na rynku pracy, pomagają przeciwdziałać tym problemom lub znają je z autopsji.

Projekt opierał się na budowaniu ścisłej współpracy 9 organizacjami oraz  na zaangażowaniu ich na wszystkich etapach jego realizacji, co pozwoliło uzyskać efekt synergii. Zastosowanie różnorodnych metod dostosowanych do potrzeb uczestników (metody edukacji nieformalnej, burzy mózgów, case study, pracy w grupach, paneli dyskusyjnych, interaktywne ćwiczenia, symulacje, gry, wymiana know-how, mini-prezentacje), pozwoliły uzyskać wysoką efektywność prowadzonych zajęć.

Rezultatami projektu są:

1. Rozwój kompetencji 28 osób pracujących z młodzieżą, szczególnie tę reprezentującą grupę NEET oraz młodych uchodźców i migrantów, w zakresie:
a. wspierania ich w obszarze radzeniu sobie na rynku pracy,
b. komunikacji w tym komunikacji międzykulturowej,
c. współpracy w zespole międzynarodowym,
d. kompetencje związane z analizą potrzeb, barier i szans młodych osób na rynku pracy,
e. wykorzystywania metod i narzędzi aktywizacji zawodowej i kształtowania postaw przedsiębiorczych.
2. Rozwój potencjału i podniesienie jakości systemów pracy 9 organizacji pozarządowych.
3. Rozpowszechnienie dobrych praktyk i rekomendacji dot. najbardziej skutecznych metod wspierania bezrobotnej młodzieży w poszukiwaniu pracy.
4. Promowanie postaw przedsiębiorczych i wzbudzanie aktywności społecznej oraz zawodowej u osób młodych, w tym młodzieży o mniejszych szansach.
5. Poszerzanie międzynarodowego wymiaru działań na rzecz pozostającej bez zatrudnienia młodzieży oraz zwiększenie roli 9 organizacji, jako struktur wsparcia dla osób młodych borykających się z bezrobociem.
6. Zbudowanie trwałych transnarodowych partnerstw między 9 organizacjami i ich otoczeniem działającymi na rzecz młodzieży; sprzyjających wymianie wiedzy i dobrych praktyk, w połączeniu z kreowaniem dialogu europejskiego.
7.Promowanie różnorodności, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, wspólnych wartości wolności,tolerancji i poszanowania praw człowieka.

Projekt przyczynił się do rozwoju i wzmocnienia potencjału 9 organizacji, rozwoju międzynarodowej współpracy, a tym samym do rozwoju międzynarodowej odpowiedzialności za przyszłość Europy. Celem długofalowym projektu było zwiększenie poziomu aktywizacji zawodowej wśród bezrobotnej młodzieży, znajdującej się w otoczeniu organizacji zaangażowanych w projekt, oraz przeciwdziałanie jej wykluczeniu społecznemu. Działając lokalnie, przysłużyliśmy się do zmian długoterminowych i długofalowych w Europie.

English version:

„Employ Yourself” project was implemented by the Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej Kulturatka in cooperation with 9 partner organizations. The key moment of the project was to organize 7-day workshop for 28 youth workers including youth in the period  21-27.09.2016. The main objective of the project was to improve competencies of 28 youth workers in supporting young people in the area of coping in the labor market, in order to stimulate employability of young people and to create a space for the exchange of good practices in the area: entrepreneurship, job search and professional development, affecting the development of potential and improvement of the quality of quality of systems supporting youth 9 organizations participating in the project in the period from 01.06.2016-31.01.2017.

The workshop was dedicated to 28 people working every day in 9 non-governmental organizations on the field of social and educational activities for young people (especially unemployed youth) – social leaders, coordinators of volunteers, project managers, career counselors, facilitators, trainers and people who are close to the problems of young people on the labor market. The project was based on building close cooperation between 9 organization and involvement at all stages of its implementation, which will provide synergies. Using a variety of methods tailored to the needs of participants (non-formal education methods, brainstorming, case studies, group work, panel discussions, interactive exercises, simulations, games, exchange of know-how, mini-presentations) allowed to obtain high efficiency of the classes.

The results of the project were:

1. The development of competencies 28 people working with youth, especially representing NEET group, young refugees and immigrants, in the area:
a. supporting youth in coping in the labor market
b. communication including intercultural communication
c. the international cooperation
d. competencies related to the analysis of needs, barriers and opportunities for young people in the labor market
e. the use of methods and tools of vocational and entrepreneurial attitudes.
2. Developing the capacity and improving the quality of work in 9 NGOs.
3. Dissemination of good practices and recommendations concerning the most effective ways of supporting unemployed youth, and methods of defining development and professional goals.
4. Promoting entrepreneurial attitudes and inspire social activity and employment among young people, including young people with fewer opportunities.
5. Expanding the international dimension of the activities for the remaining unemployed youth and enhancing the role 9 org., as support structures for young people facing unemployment.
6. Building a sustainable transnational partnerships between 9 organizations and their operating environment for young people; facilitating the exchange of knowledge and good practice, coupled with the creation of the European dialogue.
7.Promoting diversity, intercultural and interreligious dialogue, shared values of freedom, tolerance and respect for human rights.

The project has contributed to the development and strengthening the capacity of 9 organizations, international development cooperation, and thus to the development of international responsibility for the future of Europe. Long-term goal of the project was to increase the level of professional activation of unemployed youth, located in the environment of the organization involved in the project, and preventing their social exclusion. Acting locally, we are going to serve the long-term and longer-term changes in Europe.

Materiały prasowe kulturatka.pl

ŻYCIE (!) DRZEW – film i promocja Autoportretu o organiczności

Pokazy przedpremierowe w kinie Agrafka

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. dowiedz się więcej

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij